تعرفه آگهی ها

نامتعداد ستارهتعداد عکستعداد لینکنمایش در صفحه اصلیمدت زمانقیمت
NameNo.StarsNo.PictureNo.LinkeDis.Main PageTime DurationPrice
آگهی رایگانبدون ستارهpng.pngبدون لینکremove.png۳۰ روزهرایگان
آگهی زمینیstar.pngpng.pngبدون لینکcheck.png۳۰ روزه۳,۰۰۰ تومان
آگهی زمینیstar.pngstar.pngpng.pngبدون لینکcheck.png۳۰ روزه۵,۰۰۰ تومان
آگهی زمینیstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngبدون لینکcheck.png۳۰ روزه۸,۰۰۰ تومان
آگهی هواییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pnglink.pngcheck.png۶۰ روزه۱۵,۰۰۰ تومان
آگهی هواییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pnglink.pngcheck.png۶۰ روزه۳۰,۰۰۰ تومان
آگهی هواییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pnglink.pngcheck.png۶۰ روزه۵۰,۰۰۰ تومان
آگهی فضاییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngpng.pnglink.pnglink.pngcheck.png۹۰ روزه۸۰,۰۰۰ تومان
آگهی فضاییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngpng.pngpng.pnglink.pnglink.pnglink.pngcheck.png۹۰ روزه۱۰۰,۰۰۰ تومان
آگهی فضاییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngpng.pngpng.pngpng.pnglink.pnglink.pnglink.pnglink.pngcheck.png۹۰ روزه۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

از اینکه سایت ما را جهت معرفی کسب و کار خود انتخاب کرده اید خرسندیم. لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید.

هر چه تعداد ستاره یک آگهی بیشتر باشد، اولویت آن آگهی در نمایش بالاتر خواهد بود.

با تمام شدن مدت زمان نمایش یک آگهی، آن آگهی در سایت نمایش داده نمیشود و آرشیو میشود.

امیدواریم تجربه خوبی در هنگام کار با سایت داشته باشید.

 

 

 

نماد الکترونیک
ثبت آگهی
جستجو آگهی