تعرفه آگهی ها

نامتعداد ستارهتعداد عکستعداد لینکمکان نمایشمدت زمانقیمت
NameNo.StarsNo.PictureNo.LinkeDis.Main PageTime DurationPrice
آگهی رایگانبدون ستارهpng.pngبدون لینکنمایش درصفحه اصلی۳۰ روزهرایگان
آگهی زمینیstar.pngpng.pngبدون لینکنمایش درصفحه اصلی۳۰ روزه۳,۰۰۰ تومان
آگهی زمینیstar.pngstar.pngpng.pngبدون لینکنمایش درصفحه اصلی۳۰ روزه۵,۰۰۰ تومان
آگهی زمینیstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngبدون لینکنمایش درصفحه اصلی۳۰ روزه۸,۰۰۰ تومان
آگهی هواییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pnglink.pngنمایش درصفحه اصلی۶۰ روزه۱۵,۰۰۰ تومان
آگهی هواییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pnglink.pngنمایش درصفحه اصلی۶۰ روزه۳۰,۰۰۰ تومان
آگهی هواییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pnglink.pngنمایش درصفحه اصلی۶۰ روزه۵۰,۰۰۰ تومان
آگهی فضاییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngpng.pnglink.pnglink.pngنمایش درصفحه اصلی۹۰ روزه۸۰,۰۰۰ تومان
آگهی فضاییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngpng.pngpng.pnglink.pnglink.pnglink.pngنمایش درصفحه اصلی۹۰ روزه۱۰۰,۰۰۰ تومان
آگهی فضاییstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngstar.pngpng.pngpng.pngpng.pngpng.pnglink.pnglink.pnglink.pnglink.pngنمایش درصفحه اصلی وتلگرام واینستاگرام۹۰ روزه۱۵۰,۰۰۰ تومان

 

از اینکه سایت ما را جهت معرفی کسب و کار خود انتخاب کرده اید خرسندیم. لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید.

هر چه تعداد ستاره یک آگهی بیشتر باشد، اولویت آن آگهی در نمایش بالاتر خواهد بود.

با تمام شدن مدت زمان نمایش یک آگهی، آن آگهی در سایت نمایش داده نمیشود و آرشیو میشود.

امیدواریم تجربه خوبی در هنگام کار با سایت داشته باشید.

 

 

 

ثبت آگهی
جستجو آگهی